Skip to main content

Verhuur informatie

We werken het liefst zo transparant mogelijk. Helder voor jou en voor ons. Onderstaand geven we jou dan ook alvast zo veel mogelijk info over hoe het huren van artikelen in zijn werk gaat. Heb je nog vragen? Check dan ook zeker even de FAQ's. Indien je ook daar je antwoord niet tussen vindt, neem dan gerust even contact met ons op.

Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden v.o.f. Soolsma Party-Verhuur te Vlissingen

Huurvoorwaarden en betalingscondities

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle met Soolsma Party-Verhuur aangegane huurovereenkomsten. Alle offertes door ons uitgegeven zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgave van redenen door ons worden ingetrokken. Soolsma Party-Verhuur is niet gebonden door bestellingen, hoe ook gedaan, die niet door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Huurprijzen

Alle prijzen worden berekend per stuk gehuurde zaak. Tenzij anders vermeld, gelden onze prijzen als afhaaltarieven gebaseerd op een huurperiode van 24 uur. Bij een huurperiode minder dan 24 uur, wordt een huurperiode van 24 uur berekend. Zaken kunnen tijdens werkdagen vanaf 09.00 uur worden opgehaald en dienen de daarop volgende werkdag vóór uiterlijk 17:00 uur te worden geretourneerd. Hierna geldt het tarief voor volgdagen. Valt de huurperiode in het weekend dan gelden de zaterdag en zondag als één huurperiode.

Volgdagen

Bij een aaneengesloten huurperiode van meerdere dagen, wordt voor de eerste twee daaropvolgende dagen een tarief berekend van 50% van de oorspronkelijke huurprijs. Vanaf de vierde daaropvolgende dag geldt een tarief van 15% van de oorspronkelijke huurprijs per dag.

Bezorgen en ophalen

Voor bezorging en retourophalen worden bezorgkosten in rekening gebracht. Voor de regio Walcheren geldt een basistarief. Buiten deze regio komt er bovenop dit basistarief een toeslag. Deze toeslag is afhankelijk van de plaats van bezorging en wordt vooraf door ons aan de huurder bekendgemaakt.

Annulering

Annulering van gereserveerde goederen. Op het moment dat je een bestelling definitief hebt vastgelegd en dus akkoord gegaan bent met onze opdrachtbevestiging, gelden de volgende tarieven bij annulering:

Tot 14 dagen voor uitvoering van de overeenkomst: 20% van de huursom
13-8 dagen voor uitvoering van de overeenkomst: 35% van de huursom
7-3 dagen voor uitvoering van de overeenkomst: 50% van de huursom
2 dagen of korter voor uitvoering van de overeenkomst: 75% van de huursom.

Ter beschikking stellen van de goederen

Op het overeengekomen tijdstip worden de zaken ter beschikking gesteld aan de huurder. Alle zaken die door ons worden verhuurd, zijn schoon. Worden zaken vuil door huurder teruggegeven, dan worden door verhuurder schoonmaakkosten in rekening gebracht. Uitzondering hierop zijn het glaswerk, servies en bestek waarvoor geldt dat deze afgespoeld geretourneerd kunnen worden. Bij het vervoer van de zaken door de huurder zelf of door derden, die al dan niet van hem daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van het tenietgaan van de zaken en/of de kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, geheel voor rekening van de huurder.

Reklames

De huurder dient de goederen tijdens of onmiddelijk na de in ontvangstneming ervan, te controleren. Klachten van de huurder moeten op straffe van het verval van het recht om te reclameren op de bezorgdag aan verhuurder worden medegedeeld. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot reclameren.

Aansprakelijkheid

De huurder is tijdens de huurperiode voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de zaken, door welke oorzaak dan ook, aansprakelijk. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd. Daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren gegane en/of beschadigde zaken aan de huurder in rekening gebracht, waarop de eventuele restantwaarde van de gehuurde zaken in mindering wordt gebracht. Een eventueel verlies of beschadiging van de zaken wordt direkt bij aankomst in het magazijn in aanwezigheid van de huurder vastgesteld. Deze vaststelling is voor zowel huurder als verhuurder bindend, tenzij de huurder aan kan tonen, dat de verhuurder of diens personeel opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken geeft. De verhuurder is niet aansprakelijk en de overeenkomst wordt geacht te zijn ontbonden, zonder dat de verhuurder tot enige schadevergoeding is gehouden, indien de zaken door overmacht niet aan huurder ter beschikking gesteld kunnen worden. De verhuurder is evenmin aansprakelijk in het geval hij de zaken niet, of niet op de afgesproken tijd, kan leveren door vermissing of door een handelen of nalaten van een vorige huurder met betrekking tot die zaken.

Aansprakelijkheid ten aanzien van derden

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, verband houdend met de gehuurde zaken, die aan derden -aan hun persoon en/of bezittingen- wordt toegebracht. De huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van de zgn. produkten- en dienstenaansprakelijkheid vanaf het moment, dat hem de zaken ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip waarop de zaken weer in het bezit zijn gekomen van de verhuurder. De huurder vrijwaart de verhuurder tegen alle aanspraken, die derden jegens de verhuurder mochten doen gelden, ontstaan tijdens de in de vorige zin vermelde periode.

Betalingscondities

De huurprijs dient in contanten of per pin te worden voldaan bij het retourneren van de gehuurde zaken. De kosten/schade voortspruitende uit het verlies/beschadiging van bepaalde gehuurde zaken, de schoonmaakkosten en kosten veroorzaakt door enige andere schade dienen in contanten te worden afgerekend bij het retourneren van de zaken. Betaling op rekening is slechts mogelijk indien daarvoor vooraf door de verhuurder toestemming is verleend en de huurprijs meer dan € 150,00 (zegge: honderd vijftig euro) bedraagt. Voor de bestellingen op rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen. De huurder is van rechtswege in verzuim na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn. Alle gerechterlijke en buitengerechterlijke kosten, welke laatste minimaal bedragen 15% van het nog verschuldigde bedrag, alsmede de wettelijke rente komen ten laste van de nalatige huurder.

Deze huurvoorwaarden zijn in eerste instantie opgemaakt te Vlissingen op 1 mei 1997.